O projekcie

Projekt mobilności, typ projektu: IVT

Tytuł projektu: Praktyki zawodowe dla techników z ZS nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nr projektu: PL/09/LLP-LdV/IVT/140454

Projekt dotyczy realizacji 3 staży zagranicznych:


Staż 1. Walencja – Hiszpania

Uczestnicy: 20 uczniów technikum o specjalności logistyka, 2 opiekunów


Staż 2. Martos koło Kordoby– Hiszpania

Uczestnicy: 20 uczniów technikum: 8 o specjalności informatyka, 7- elektronika,5 - teleinformatyka, 2 opiekunów


Staż 3. Montijo koło Lizbony – Portugalia

Uczestnicy: 20 uczniów technikum: 11 o specjalności informatyka, 2- elektronika,7 - teleinformatyka, 2 opiekunów


Program stażu

Staż 1. Walencja – Hiszpania

Uczestnicy: 20 uczniów technikum o specjalności logistyk


1. Termin stażu

 • Czas trwania stażu 17 maja 2010r. – 11 czerwca 2010r.

 • Wyjazd uczestników na praktykę zagraniczną 16 maja 2010r., powrót 13 czerwca 2010r.

 • Zajęcia praktyczne odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


2. Miejsce stażu

Praktyka zawodowa odbywała się w firmach o rozbudowanych procesach logistycznych: zaopatrzeniowych, transportowych i zbytu, zlokalizowanych w Walencji i okolicach.

Firmy do współpracy to m.in.:
- FOOD MACHINERI ESPAÑOLA SA: http://www.fomesa.com/,
- FERMAX ELECTRONICA SA: www.fermax.es,
- SAEZ MERINO SA: http://www.saezmerino.es,
- MARIO PILATO BLAT SA : http://www.mariopilato.com/inic,
- GUZMAN CAUCHOS SL :www.grupoguzman.com,
- PROYECSON SA: http://www.proyecson.com


3. Cele stażu

 • poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie procesów logistycznych,

 • zapoznanie uczestników z warunkami pracy w krajach UE,

 • nabycie nowych doświadczeń zawodowych,

 • zapoznanie z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE oraz z ekonomicznymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w Hiszpanii,

 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami,

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE,


4. Szczegółowy program

Program stażu został opracowany przez ZS Nr3 i został uzgodniony z organizacją partnerską.

Szczegółowe cele kształcenia praktycznego, które uczeń powinien osiągnąć w trakcie stażu to:

 • - umieć określić zadania logistyczne,

 • - wykorzystać w praktyce zasady logistyki,

 • - posłużyć się aktami prawnymi z zakresu prawa przewozowego w realizacji zadań logistycznych,

 • - zarządzać gospodarką zapasami i gospodarką magazynową,

 • - przygotować zaopatrzenie materiałowe w przedsiębiorstwach,

 • - zanalizować wykorzystanie zapasów magazynowych,

 • - zorganizować i zrealizować usługi recyklingowe,

 • - obsłużyć regały magazynowe wysokiego składowania,

 • - dobrać środki transportu wewnątrzzakładowego,

 • - dobrać opakowania i przygotować towar do dystrybucji,

 • - sprawdzin stan techniczno - eksploatacyjny infrastruktury logistycznej,

 • - dobrać środki transportu w zakresie realizowanego zadania,

 • - zrealizować łańcuch dostaw tradycyjnie i systemem elektronicznym,

 • - przeprowadzić negocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych,

 • - wyznaczyć zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,

 • - zastosować metody i narzędzia jakościowe w realizacji usług logistycznych,

 • - sporządzić oferty cenowe na usługi logistyczne,

 • - wyodrębnić i przeanalizować koszty logistyczne,

 • - zastosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych.

Powyższe umiejętności będą nabywane poprzez realizację planowanego programu szkolenia:

 1. Zapoznanie się uczestnika z organizacją przedsiębiorstwa logistycznego: organizacja przedsiębiorstwa - zakres działania, składniki majątkowe, podmioty współpracujące.

 2. Obserwacja procesów kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem:
  metody kierowania i zarządzania stosowane w firmie, warunki podejmowania decyzji i ich skuteczność, uwzględnienie czynników społecznych, prawnych, etycznych, psychologicznych w procesie zarządzania,

 3. Poznanie systemu rozliczeń w firmie:
  obieg dokumentów, dowody własne i obce, kontrola i sporządzanie dokumentów, formy i metody ewidencji księgowej, rozliczenia z kontrahentami, rozliczenia z budżetem i instytucjami ubezpieczeniowymi, ustalanie wyniku finansowego, bilans firmy, korzystanie z technologii informatycznej, przetwarzanie i archwizowanie danych.

 4. Wykonywanie czynności związanych z działalnością logistyczną:
  obsługa zamówień, procesy magazynowe - przyjmowanie, wydawanie, składowanie, kompletacja, obsługa klienta, obliczanie, analizowanie i ocenianie kosztów funkcjonowania logistyki, spedycja właściwa, przyjmowanie zleceń, dobór środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczenie przesyłki, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do przewozu, sporządzenie dokumentacji transportowej,

 5. Działania w obrębie usług logistycznych:
  kompleksowa obsługa logistyczna, organizacja obsługi ładunku w magazynie, organizacja przewozów przesyłek drobnych w trybie zwykłym i ekspresowym, organizacja wykonawstwa usług ładunkowych i składowania, organizacja przewozów np. ładunków ciężkich, ponad gabarytowych, niebezpiecznych itp., organizacja wykorzystania powrotnych przebiegów taboru samochodowego,

 6. Przygotowanie oferty usługi logistycznej,

 7. Przygotowanie harmonogramu czynności procesu logistycznego,

 8. Opracowanie planu zadania logistycznego,

 9. Poznanie zasad opracowywania dokumentów logistycznych: ogólne zasady opracowania dokumentów logistycznych, praktyczne wykonanie wybranych dokumentów logistycznych,

 10. Ocena efektywności funkcjonowania firmy: koszty i ceny, istota kosztów w logistyce, koszty księgowe alternatywne, układy kosztów.

5. Określenie zadań uczestnika

 • aktywne uczestnictwo w przygotowawczych zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych organizowanych przez Organizację Wysyłającą w kraju,

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach językowych w wymiarze 20 godzin prowadzonych przez Partnera Hiszpańskiego w pierwszym tygodniu stażu w godzinach popołudniowych,

 • przygotowanie materiałów, informacji niezbędnych do realizacji stażu,

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami uczestnika stażu oraz z regulaminem praktyki,

 • przestrzeganie zasad i reguł określonych przez organizację wysyłającą i goszczącą,

 • prowadzenie dzienniczka praktyk.


6. Wyznaczenie mentora

Organizacja goszcząca – ESMOVIA - wyznaczyła mentora dbającego o właściwy przebieg stażu - to Maria Ruiz (European Project Coordinator).


7. Monitoring

Zgodność realizacji stażu z programem i postępy uczestników monitorowali: opiekun merytoryczny, przebywający z młodzieżą w Walencji z ramienia organizacji wysyłającej oraz wyznaczony mentor organizacji goszczącej.


8. Ocena, certyfikacja i walidacja

Sposób realizacji stażu zagranicznego i ocena uzyskana z praktyki przez uczestnika były podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej ( w skali 1-6) z przedmiotu praktyka zawodowa.

Kryteriami oceny uczestnika były m.in.:

 • organizacja stanowiska pracy (dbałość o porządek, estetykę i organizację pracy),

 • przestrzeganie przepisów BHP,

 • umiejętność wykonania przydzielonego zadania,

 • umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami,

 • poprawność i estetyka wykonania powierzonego zadania,

 • samodzielność wykonania zadań,

 • pomysłowość i innowacje przy wykonywaniu zadań,

 • zachowanie i kultura osobista podczas całego okresu stażu,

 • uczestnicy stażu otrzymają certyfikat Europass Mobilność.

Praktykanci uczestniczą w upowszechnianiu rezultatów stażu, dzielą się zdobytymi doświadczeniami w szczególności z uczniami klas II technikum o specjalności technik logistyk.Program stażu

Staż 2. Martos – Hiszpania

Uczestnicy: 20 uczniów technikum o specjalnościach:

informatyka, elektronika, teleinformatyka


1.Termin stażu

 • Czas trwania stażu 17maja 2010r. – 11 czerwca 2010r

 • Wyjazd uczestników na praktykę 16 maja 2010r., powrót 13 czerwca 2010r.

 • Zajęcia praktyczne odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


2. Miejsce stażu

Wykaz firm, w których odbywały się praktyki:

 1. Moldesur S.L.
  Polig. Ind. s/n, 23600 Martos/Jaen, Spain

 2. Electromotor Eyprom S.L.
  Polg. Ind. Canada de la Fuente s/n, C/Forja s/n, 23600 Martos/Jaen, Spain

 3. Pulimold S.L.
  Polg.Ind. Canada de la Fuente s/n, Avenida la Forja, 23600 Martos/Jaen, Spain

 4. Talleres F.B.
  Polg. Ind.
  Canada de la Fuente s/n, 23600 Martos/Jaen, Spain

 5. Evolucion Informatica y Telecomunicaciones

 6. Informatica Duanet

 7. Dyno Informatica

 8. Informatica AC Traductores


3. Cele stażu

 • poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie informatyki,elektroniki i teleinformatyki.

 • zapoznanie uczestników z warunkami pracy w krajach UE,

 • nabycie nowych doświadczeń zawodowych,

 • zapoznanie z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE oraz z ekonomicznymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w Hiszpanii,

 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami,

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE,

 • przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy poprzez świadome kierowanie swoją karierą zawodową, kształtowanie przedsiębiorczości i konkurencyjności.

 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.


4. Szczegółowy program


Zawód: TECHNIK INFORMATYK

Zgodnie z programem nauczania nr 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 w wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji informatycznej w firmie,

 • rozróżnić rodzaje działalności prowadzonej w firmie,

 • zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji,

 • dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań,

 • przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy,

 • rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów,

 • posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,

 • zebrać dane dla systemów przetwarzania informacji,

 • posłużyć się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych,

 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców,

 • obsłużyć lokalne sieci komputerowe,

 • zaprojektować proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa,

 • posłużyć się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie,

 • skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej,

 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim,

 • przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,

 • skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.


Zawód: TECHNIK TELEINFORMATYK

Zgodnie z programem nauczania nr 312[02]/T, SP/MENiS/2004.07.28 w wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną i służby teleinformatyczne w firmie,

 • rozróżnić rodzaje działalności teleinformatycznej,

 • zorganizować stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii,

 • dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,

 • przetestować i zdiagnozować sprzęt teleinformatyczny,

 • zmodernizować zestaw komputerowy,

 • posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,

 • zgromadzić dane dla systemów przetwarzania informacji,

 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług teleinformatycznych dla użytkowników i zleceniodawców,

 • obsłużyć lokalne sieci komputerowe oraz skontrolować ich pracę,

 • wykonać połączenia sieciowe na użytek przedsiębiorstwa,

 • obsłużyć sieci lokalne w przedsiębiorstwie teleinformatycznym,

 • skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej,

 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim,

 • przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,

 • skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.


Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK

Zgodnie z programem nauczania nr 2105/T-5, T-3, SP/MEN/1997.05.12 w wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • przygotować elementy i układy elektroniczne do montażu,

 • zamontować elementy i układy elektroniczne, zgodnie ze schematem montażowym,

 • uruchomić i dostroić układy i urządzenia elektroniczne,

 • zmierzyć parametry układów i urządzeń elektronicznych oraz przetestować ich pracę,

 • posłużyć się dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych,

 • obsłużyć przyrządy pomiarowe i testery używane podczas napraw,

 • zastosować typowe sposoby i techniki lokalizacji uszkodzeń,

 • wymienić uszkodzone elementy i układy,

 • uruchomić urządzenia po dokonaniu wymiany uszkodzonych elementów,

 • zastosować nowoczesne techniki projektowania układów elektronicznych,

 • zastosować komputerową symulację działania projektowanych układów elektronicznych,

 • zastosować nowoczesne techniki projektowania i wykonywania obwodów drukowanych,

 • zamontować i uruchomić urządzenia prototypowe.


5. Określenie zadań uczestnika

 • aktywne uczestnictwo w przygotowawczych zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych organizowanych przez Organizację Wysyłającą w kraju,

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach językowych w wymiarze 20 godzin prowadzonych przez Partnera Hiszpańskiego w pierwszym tygodniu stażu w godzinach popołudniowych,

 • przygotowanie materiałów, informacji niezbędnych do realizacji stażu,

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami uczestnika stażu oraz z regulaminem praktyki,

 • przestrzeganie zasad i reguł określonych przez organizację wysyłającą i goszczącą,

 • prowadzenie dzienniczka praktyk.


6. Wyznaczenie mentora

Organizacja goszcząca AC Tracuctores - zapewniła mentora dbającego o właściwy przebieg stażu - Soraya Guerra Luque.


7. Monitoring

Zgodność realizacji stażu z programem i postępy uczestników monitorowali: opiekun merytoryczny, przebywający z młodzieżą w Martos z ramienia organizacji wysyłającej oraz wyznaczony mentor organizacji goszczącej.


8. Ocena, certyfikacja i walidacja

Sposób realizacji stażu zagranicznego i ocena uzyskana z praktyki przez uczestnika były podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej ( w skali 1-6) z przedmiotu praktyka zawodowa.

Kryteriami oceny uczestnika były m.in.:

 • organizacja stanowiska pracy ( dbałość o porządek, estetykę i organizację pracy),

 • przestrzeganie przepisów BHP,

 • trafność doboru narzędzi i przyrządów do wykonania przydzielonego zadania,

 • umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami,

 • trafność doboru materiału przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii wykonania,

 • poprawność i estetyka wykonania powierzonego zadania,

 • samodzielność wykonania zadań,

 • pomysłowość i innowacje przy wykonywaniu zadań,

 • zachowanie i kultura osobista podczas całego okresu stażu,

 • uczestnicy stażu otrzymają certyfikat Europass Mobilność.

Praktykanci uczestniczą w upowszechnianiu rezultatów stażu, dzielą się zdobytymi doświadczeniami w szczególności z uczniami klas II technikum o specjalności technik informatyk, technik elektronik, technik teleinformatyk.Program stażu

Staż 3. Montijo – Portugalia

Uczestnicy: 20 uczniów technikum o specjalnościach:

informatyka, elektronika, teleinformatyka


1. Termin stażu

 • Czas trwania stażu 17maja 2010r. – 11 czerwca 2010r

 • Wyjazd uczestników na praktykę - 16 maja 2010r., powrót 13 czerwca 2010r.

 • Zajęcia praktyczne odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


2. Miejsce stażu

Stowarzyszenie Szkół Zawodowych w Montijo wskało firmy i instytucje branży elektronicznej, informatycznej, teleinformatycznej w Montijo i Alcochete m.in.:

 • Chip Tec Rua Mario Viegas n.5 Montijo,

 • Montijo Web Design Rua Guessa Junquero n.2 Montijo,

 • City Council of Montijo,

 • Escola Secundaria de Alcochete Rua da Escola Secudaria Urbanizacao dos Barrie,

 • Cenforma Centro de Formacao Rua de Escola Secundaria; 2890-006 Alcochete,

 • Noble Strategy Rua Rafael Bordalo Pinheiro n.48,5 Montijo,

 • Escola Profissional de Montijo Rua Jose de Almada Negroiros, n.217, 2870-442 Montijo.


3. Cele stażu

 • poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie informatyki,elektroniki i teleinformatyki.

 • zapoznanie uczestników z warunkami pracy w krajach UE,

 • nabycie nowych doświadczeń zawodowych,

 • zapoznanie z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE oraz z ekonomicznymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w Hiszpanii,

 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami,

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE,

 • przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy poprzez świadome kierowanie swoją karierą zawodową, kształtowanie przedsiębiorczości i konkurencyjności.

 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.


4. Szczegółowy program


Zawód: TECHNIK INFORMATYK

Zgodnie z programem nauczania nr 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 w wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną sekcji informatycznej w firmie,

 • rozróżnić rodzaje działalności prowadzonej w firmie,

 • zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji,

 • dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań,

 • przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy,

 • rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów,

 • posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,

 • zebrać dane dla systemów przetwarzania informacji,

 • posłużyć się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych,

 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców,

 • obsłużyć lokalne sieci komputerowe,

 • zaprojektować proste bazy danych na użytek przedsiębiorstwa,

 • posłużyć się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie,

 • skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej,

 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim,

 • przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,

 • skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.


Zawód: TECHNIK TELEINFORMATYK

Zgodnie z programem nauczania nr 312[02]/T, SP/MENiS/2004.07.28 w wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną i służby teleinformatyczne w firmie,

 • rozróżnić rodzaje działalności teleinformatycznej,

 • zorganizować stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii,

 • dobrać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,

 • przetestować i zdiagnozować sprzęt teleinformatyczny,

 • zmodernizować zestaw komputerowy,

 • posłużyć się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,

 • zgromadzić dane dla systemów przetwarzania informacji,

 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług teleinformatycznych dla użytkowników i zleceniodawców,

 • obsłużyć lokalne sieci komputerowe oraz skontrolować ich pracę,

 • wykonać połączenia sieciowe na użytek przedsiębiorstwa,

 • obsłużyć sieci lokalne w przedsiębiorstwie teleinformatycznym,

 • skorzystać z zasobów sieci Internet i poczty elektronicznej,

 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim,

 • przetłumaczyć teksty w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,

 • skorzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.


Zawód: TECHNIK ELEKTRONIK

Zgodnie z programem nauczania nr 2105/T-5, T-3, SP/MEN/1997.05.12 w wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

 • przygotować elementy i układy elektroniczne do montażu,

 • zamontować elementy i układy elektroniczne, zgodnie ze schematem montażowym,

 • uruchomić i dostroić układy i urządzenia elektroniczne,

 • zmierzyć parametry układów i urządzeń elektronicznych oraz przetestować ich pracę,

 • posłużyć się dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych,

 • obsłużyć przyrządy pomiarowe i testery używane podczas napraw,

 • zastosować typowe sposoby i techniki lokalizacji uszkodzeń,

 • wymienić uszkodzone elementy i układy,

 • uruchomić urządzenia po dokonaniu wymiany uszkodzonych elementów,

 • zastosować nowoczesne techniki projektowania układów elektronicznych,

 • zastosować komputerową symulację działania projektowanych układów elektronicznych,

 • zastosować nowoczesne techniki projektowania i wykonywania obwodów drukowanych,

 • zamontować i uruchomić urządzenia prototypowe.


5. Określenie zadań uczestnika

 • aktywne uczestnictwo w przygotowawczych zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych organizowanych przez Organizację Wysyłającą w kraju,

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach językowych w wymiarze 20 godzin prowadzonych przez Partnera Portugalskiego w pierwszym tygodniu stażu w godzinach popołudniowych.

 • przygotowanie materiałów, informacji niezbędnych do realizacji stażu,

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami uczestnika stażu oraz z regulaminem praktyki,

 • przestrzeganie zasad i reguł określonych przez organizację wysyłającą i goszczącą,

 • prowadzenie dzienniczka praktyk.


6. Wyznaczenie mentora

Organizacja goszcząca - Associacao para a Formacao Profissional e Desenvolvimento de Montijo zapewniła mentora dbającego o właściwy przebieg stażu - Rosario Pires.


7. Monitoring

Zgodność realizacji stażu z programem i postępy uczestników monitorowali: opiekun merytoryczny, przebywający z młodzieżą w Montijo z ramienia organizacji wysyłającej oraz wyznaczony mentor organizacji goszczącej.


8. Ocena, certyfikacja i walidacja

Sposób realizacji stażu zagranicznego i ocena uzyskana z praktyki przez uczestnika były podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej ( w skali 1-6) z przedmiotu praktyka zawodowa.

Kryteriami oceny uczestnika były m.in.:

 • organizacja stanowiska pracy ( dbałość o porządek, estetykę i organizację pracy),

 • przestrzeganie przepisów BHP,

 • trafność doboru narzędzi i przyrządów do wykonania przydzielonego zadania,

 • umiejętność posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami,

 • trafność doboru materiału przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii wykonania,

 • poprawność i estetyka wykonania powierzonego zadania,

 • samodzielność wykonania zadań,

 • pomysłowość i innowacje przy wykonywaniu zadań,

 • zachowanie i kultura osobista podczas całego okresu stażu.

 • uczestnicy stażu otrzymają certyfikat Europass Mobilność.

Praktykanci uczestniczą w upowszechnianiu rezultatów stażu, dzielą się zdobytymi doświadczeniami w szczególności z uczniami klas II technikum o specjalności technik informatyk, technik elektronik i teleinformatyk.